top

Procedury

 1. Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola
 2. Postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore
 3. Procedura współpracy z rodzicami dzieci uczęszczających do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu
 4. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu
 5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
 6. System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
 7. Procedura postępowania nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka
 8. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję
 9. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie
 10. Procedura postępowania w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko głodne lub zaniedbane
 11. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia covid-19 w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu
 12. Procedura odbierania z autobusu i odprowadzania do autobusu dzieci Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu podczas dowozów przedszkolaków do placówki
 13. Procedura kontaktów z rodzicami
 14. Procedura nauczania zdalnego
 15. Procedura zapewnienia bezpiecznych warunków organizacji imprez przeprowadzanych w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu
 16. Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu
 17. Procedura postępowania w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu w przypadku powzięcia informacji o stosowaniu przemocy wobec dziecka w rodzinie
 18. Procedura postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela pracującego w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu
 19. Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu) Tęczowego Przedszkola
 20. Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia wychowanka Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2023 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu