Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
  1. Przedszkole realizuje nieodpłatnie podstawę programową w godzinach 800 – 1300.
  2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymienionych w Uchwale Nr XXXII/326/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń.
  3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych realizowanych z dzieckiem, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, poza godzinami określonymi w pkt 1 ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (tj. w godz. 6.00- 8.00 i 13.00- 16.00).
  4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. Stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu.
NUMER KONTA BANKOWEGO:

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

BS Dzierzgoń - 76 8310 0002 0001 6649 2000 0010

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc wrzesień - 2019 r.

Za godziny poza bezpłatną pięcio godzinną podstawę zgodnie z deklaracją odpowiednio:

  • 1 godz. dzinnie x 21 dni x 1zł. = 21zł. + 126,00 zł + 12 = 159,00zł.
  • 2 godz. dzinnie x 21 dni x 1zł. = 42zł. + 126,00 zł + 12 = 180,00zł.
  • 3 godz. dzinnie x 21 dni x 1zł. = 63zł. + 126,00 zł + 12 = 201,00zł.
  • 4 godz. dzinnie x 21 dni x 1zł. = 84zł. + 126,00 zł + 12 = 222,00zł.
  • 5 godz. dzinnie x 21 dni x 1zł. = 105zł. + 126,00 zł + 12 = 243,00zł.

Wyżywienie 21 dni x 6,00zł. = 126,00 zł.

Rada Rodziców - 12zł.

Opłatę należy uiścić do 15.09.2019 r.
Facebook