top

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

  1. Przedszkole realizuje nieodpłatnie podstawę programową w godzinach 800 – 1300.
  2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymienionych w Uchwale Nr XXXII/326/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń.
  3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych realizowanych z dzieckiem, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, poza godzinami określonymi w pkt 1 ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (tj. w godz. 6.00- 8.00 i 13.00- 16.00).
  4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. Stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu.

NUMER KONTA BANKOWEGO:

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

BS Dzierzgoń - 76 8310 0002 0001 6649 2000 0010

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc maj - 2022 r.

Za godziny poza bezpłatną pięciogodzinną podstawę zgodnie z deklaracją odpowiednio:

  • 1 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 20zł. + 160,00 zł = 180,00 słownie - sto osiemdziesiąt 00/100 PLN
  • 2 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 40zł. + 160,00 zł = 200,00 słownie - dwieście 00/100 PLN
  • 3 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 60zł. + 160,00 zł = 220,00 słownie - dwieście dwadzieścia 00/100 PLN
  • 4 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 80zł. + 160,00 zł = 240,00 słownie - dwieście czterdzieści 00/100 PLN
  • 5 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 100zł. + 160,00 zł = 260,00 słownie - dwieście sześćdziesiąt 00/100 PLN

Wyżywienie 20 dni x 8.00 zł. = 160,00
słownie - sto sześćdziesiąt zł. 00/100 PLN zł.

Uwaga

nr konta Rady Rodziców

BS Dzierzgoń - 42 8310 0002 0000 1212 2000 0010

Rada Rodziców - 12zł.

Opłaty za Przedszkole i Radę Rodzców należy uiścić do 15.05.2022 r.

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu