Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
  1. Przedszkole realizuje nieodpłatnie podstawę programową w godzinach 800 – 1300.
  2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymienionych w Uchwale Nr XXXII/326/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń.
  3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych realizowanych z dzieckiem, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, poza godzinami określonymi w pkt 1 ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (tj. w godz. 6.00- 8.00 i 13.00- 16.00).
  4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. Stawka żywieniowa wynosi 4,50 zł za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu.
NUMER KONTA BANKOWEGO:

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

BS Dzierzgoń - 76 8310 0002 0001 6649 2000 0010

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc luty - 2018 r.

Za godziny poza bezpłatną pięcio godzinną podstawę zgodnie z deklaracją odpowiednio:

  • 1 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 20zł. + 90,00 zł + 12 = 122,00zł.
  • 2 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 40zł. + 90,00 zł + 12 = 142,00zł.
  • 3 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 60zł. + 90,00 zł + 12 = 162,00zł.
  • 4 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 80zł. + 90,00 zł + 12 = 182,00zł.
  • 5 godz. dzinnie x 20 dni x 1zł. = 100zł. + 90,00 zł + 12 = 202,00zł.

Wyżywienie 20 dni x 4,50zł. = 90,00 zł.

Rada Rodziców - 12zł.

Opłatę należy uiścić do 15.02.2018 r.

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu


Facebook