INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

  1. Przedszkole realizuje nieodpłatnie podstawę programową w godzinach 800 – 1300.
  2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymienionych w Uchwale Nr XXXII/326/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń.
  3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych realizowanych z dzieckiem, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, poza godzinami określonymi w pkt 1 ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (tj. w godz. 6.00- 8.00 i 13.00- 16.00).
  4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. Stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu.

NUMER KONTA BANKOWEGO:

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

BS Dzierzgoń - 76 8310 0002 0001 6649 2000 0010

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc listopad - 2019 r.

Za godziny poza bezpłatną pięcio godzinną podstawę zgodnie z deklaracją odpowiednio:

  • 1 godz. dzinnie x 19 dni x 1zł. = 19zł. + 114,00 zł + 12 = 145,00zł.
  • 2 godz. dzinnie x 19 dni x 1zł. = 38zł. + 114,00 zł + 12 = 164,00zł.
  • 3 godz. dzinnie x 19 dni x 1zł. = 57zł. + 114,00 zł + 12 = 183,00zł.
  • 4 godz. dzinnie x 19 dni x 1zł. = 76zł. + 114,00 zł + 12 = 202,00zł.
  • 5 godz. dzinnie x 19 dni x 1zł. = 95zł. + 114,00 zł + 12 = 221,00zł.

Wyżywienie 19 dni x 6,00zł. = 114,00 zł.

Rada Rodziców - 12zł.

Opłatę należy uiścić do 15.11.2019 r.
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu