top

Deklaracja dostępności strony internetowej
Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ryszarda Błażejewska.
 • E-mail: dyrektor@przedszkoledzierzgon.pl
 • Telefon: 55 276 26 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu : Ryszarda Błażejewska
 • Adres: ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń
 • E-mail: dyrektor@przedszkoledzierzgon.pl
 • Telefon: 55 276 26 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu mieści się przy ul. Słowackiego 4, przy ul. Zawadzkiego 38A i funkcjonuje, jako Punkt Przedszkolny w Żuławce Sztumskiej.

Do budynku Tęczowego Przedszkola ul Słowackiego 4 prowadzą 2 wejścia: 1 główne ze schodami i podjazdem, 2 po schodkach dla personelu.

Za wejściem głównym znajduje się hol i szatnia, do którego może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenia na parterze.  W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych, brak również wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tęczowe Przedszkole w budynku przy ul. Zawadzkiego znajduje się w suterenie dostępnej dla osób na wózku.  Brak wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Punkt Przedszkolny w Żuławce Sztumskiej znajduje się na wysokim parterze, lecz brak podjazdu. Wejście do budynku oraz toalety nie posiadają ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2023 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu