„Na skrzydłach historii”
„Na skrzydłach historii”
Dzierzgoń
Dzierzgoń
prezentacja przygotowana w ramach
Międzynarodowego Projektu
„Piękna Nasza Polska Cała”
mgr Agnieszka Lewandowska
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Dzierzgoń –dawniejnazywanyChristburg
(niemieckanazwamiasta).MiasteczkoDzierzgoń
leżywwojewództwiepomorskim,powiecie
sztumskim,nadrzekąDzierzgoń(niemiecka
nazwaSorge).Znajdujesięnatereniekrainy
historycznejzwanejPrusami Górnymi.
VI–IXwiektopoczątekosadnictwanaterenie
naszegomiasteczka.Ztegoteżokresupochodzą
wykopanenatereniegminyodkrycia
archeologiczne:urnypopielnicowe,naczynia
glinianeorazozdobyzbrązu.Terenygminy
Dzierzgońtoprzedewszystkimpolauprawne,
mniejszeobszarytolasy.Świadczytootym,iż
byłtoterendośćgęstozaludniony.
Św. Wojciech
W997rokudoPruswokoliceDzierzgoniaudałsięzmisją
chrystianizacyjnąśw.Wojciech.Wyprawaprzyszłegoświętegomiała
charakterpokojowyiztegopowodunietowarzyszylimuzbrojni,ajedynie
dwóchinnychmisjonarzy.NakazanoimjednakopuścićPruskieterytorium.
Niedostosowalisiędonakazu,dlategotezWojciech,jakoprzywódca,został
ścięty.Dozdarzeniadoszłowmiejscu,gdzieobecniejestwieśŚwiętyGaj.
Herb Dzierzgonia
NaherbieDzierzgoniaznajdujesięŚw.Katarzyna
Aleksandryjska,którażyławIVwieku.Wrękutrzyma
mieczikoło.Sątoatrybutyjejmęczeńskiejśmierci.Byłaona
kobietąuczonąibardzowierzącą.
CesarzMaksencjuszsłyszącomądrościKatarzynywysłał
pięćdziesięciufilozofówbyprzeprowadzilizniąrozmowę.
Katarzynawywarłatakwielkiewrażenienanich,że
nawrócilisięnawiaręchrześcijańską.Cesarznawieśćotym
rozkazałuwięzićKatarzynęiłamaćjąkołem,którejednak
podwpływemmodlitwmęczennicyuległozniszczeniu.
SłyszącotymcudzieMaksencjusznakazałściąćjąmieczem.
PostaćŚw.KatarzynyAleksandryjskiejpojawiłasięnastarych
pieczęciach,naktórychwzorowałsięOttoHupp(niemiecki
grafik).StworzyłonherbdlaDzierzgonia.
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
PookupacjiPolskiwewrześniu1946r.wbudynkuprzyul.
Kościelnejpowstałoprzedszkole.Napoczątkumieściłosięwnimod7-12
dzieci.Powodemtakmałejliczbywychowankówbyłobrakwiaryw
słusznośćpowstałego
programu.W1948r.Liczba
dzieciwzrosła.
4listopada1972r.
Nastąpiłouroczyste
otwarcienowego
przedszkola,któremieściło
imieścisięnadalnaul.
Słowackiego4
Przyszłe gospodynie domu podczas zajęć w przedszkolu
1962 r. „Dziadek Mróz” w drodze do przedszkola
Wzgórze Zamkowe
WzgórzeParkowezwanerównieżWzgórzemZamkowymtomiejsce
położonewcentrumDzierzgonia.Idącścieżkąwparkumożemyzobaczyć
fragmentyfundamentówjednegozważniejszychzamkówPaństwa
Zakonnego.Podobnojednązprzyczynopuszczeniazamkudzierzgońskiego
byłonawiedzeniegoprzezzłeduchy.
Fragmenty fundamentów Zamku Krzyżackiego
NaWzgórzuZamkowymznajdujesięrównieżscenaplenerowa
im.AdyRusowicz(1944-1991),znanejmieszkankiDzierzgonia,
wokalistkizespołu„Niebiesko–Czarni”
Dzierzgoński Ośrodek Kultury
WDzierzgoniuznajdujesięrównież
DzierzgońskiOśrodekKultury
Nazywanyrównieżklasztorkiem.
Historiabudynkujestbardzociekawa.
PowstałonnaprzełomieXVII/XVIII
wieku.Klasztordzierzgońskipodczas
wszystkichwojensłużyłzakwaterędowództwaznajdującychsięnatymterenie
armii.W1807rokubudynekzostałwykorzystanyjakoszpital.Po1832r.dawny
klasztorzostałprzeznaczonynaszkołędladzieciwyznanialuterańskiegoi
katolickiego,atakżenamieszkaniadlanauczycieli.W1929r.powstałtamdom
starców,aszkołęprzeniesionodonowegobudynku.W1965rokuspłonęło
zadaszenie(odpioruna).Popracachremontowychklasztorekprzekazanybyłna
celemieszkalne.W1991r.budynekzostałprzeznaczonydlaOśrodkaKultury.Przy
budynkuOśrodkaKulturyznajdujęsięrównieżCerkiewZesłaniaDuchaŚwiętego.
.
Kościół Rzymskokatolicki pw. Trójcy
Przenajświętszej – Sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej
WnaszymmiasteczkuznajdujesiętakżeRzymskokatolickiKościół
Parafialnypw.TrójcyPrzenajświętszej,którypowstałwlatach1310-1320przy
wzgórzuzamkowym.Budynekzbudowanyjestwstylugotyckim.Niestety
przeszedłondwapożaryi2razybyłodbudowywany.
Kościół parafialny pw .Trójcy Przenajświętszej – widok ze Wzgórza Zamkowego
Prezentacja przygotowana we współpracy z dziećmi 6-letnimi
z grupy „Błękitne Rybki” oraz rodzicami
Dziękujemy za uwagę